ჩვენ გვაქვს სამწლიანი სარეფორმო მიმართულების მქონე სამოქმედო გეგმა.
რეფორმები შემუშავდა, მოწვეული ექპერტების, ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის რეკომენდაციებისა და ევროპული განვითარებადი ქვეყნების მოდელის გათვალისწინებით. ეკოსისტემის და სამწლიანი რეფორმის მოდელი ევროკავშირის DG NEAR-ის მიერ აღიარებულია, როგორც სამაგალითო და გამოითქვა სურვილი აღმოსავლეთ ევროპაში მისი გათვალისწინების.