საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება ახალგაზრდული პოლიტიკის ერთ-ერთ ძირითად პრინციპს წარმოადგენს და მისი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ახალგაზრდობის სააგენტოსთვის უმნიშვნელოვანესია და აცნობიერებს ისეთი საერთაშორისო უწყებების როლს ახალგაზრდული ეკოსისტემის რეფორმირების ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარებაში პროცესში, როგორიცაა ევროკავშირი, ევროპის საბჭო, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია და მისი სააგენტოები, ამერიკის შეერთებული შტატების სააგენტოები და სხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები. საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს რეგიონალურ თანამშრომლობას ახალგაზრდული პოლიტიკის ფარგლებში, რათა ერთობლივი ძალისხმევით, ხელი შეეწყოს კავკასიის რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების განვითარებასა და კეთილდღეობას.

მიზნები:

საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების მიზანი თანხვედრაშია სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის მიზნებთან და ამოცანებთან და მოიცავს ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას საერთაშორისო დონეზე.

ამოცანები:

  • ახალგაზრდობის სააგენტოსა და შესაბამისი მანდატის მქონე ევროპულ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის დამყარება/ გაღრმავება ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით;
  • არსებული საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება საერთაშორისო პარტნიორებთან;
  • საქართველოში არსებული რეფორმის მოდელისა და ახალგაზრდული ეკოსისტემის გაზიარება პარტნიორი ქვეყნებისთვის;
  • საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რეფორმის გაძლიერება და მხარდაჭერა;
  • ადგილობრივ დონეზე საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან შედგენილი სქელის ორგანიზება და ინფორმაციის პროაქტიული გაზიარება;
  • ახალი ინიციატივების მხარდაჭერა საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით;

მოსალოდნელი შედეგები:

რეფორმის ეს მიმართულება ხელს შეუწყობს სააგენტოს საქმიანობის დაახლოებას წარმატებული ქვეყნების მაგალითებთან და მოუტანს მას აღიარებას საერთაშორისო დონეზე. საქართველოს ახალგაზრდული სფერო მოიპოვებს ცნობადობას საერთაშორისო მასშტაბით.

ახალგაზრდული სფერო საქართველოში, და მისი რეფორმირების პროცესი, გახდება სამაგალითო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის. ამის საფუძველი კი საუკეთესო გამოცდილების გადმოტანა, საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა და სააგენტოს თავდაუზოგავი შრომა გახდება.

ნინო მიხანაშვილი
მიმართულების ხელმძღვანელი