ახალგაზრდობის პოლიტიკის მიზანია შექმნას სასწავლო, შესაძლებლობების და გამოცდილების მიღების პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ და საშუალებას აძლევენ ახალგაზრდებს განივითარონ მათი კომპეტენციები. იმ მიზნით, რომ ისინი გახდნენ დემოკრატიის აქტორები, გახდნენ საზოგადოების სრულყოფილი და უნარიანი წევრი, რომელსაც შეუძლია აქტიური როლი ითამაშოს სამოქალაქო საზოგადოებაში და შრომით ბაზარზე.

ლასე სიურალა
ახალგაზრდობის პოლიტიკის საფუძვლები, ევროპის საბჭო

საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციის პრიორიტეტის თანახმად, ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ცხოვრებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის თანახმად და ეპისტემიური საზოგადოების რეკომენდაციით, ახალგაზრდობის პოლიტიკა უნდა ხორციელდებოდეს ადგილობრივ დონეზე.

მაღალი ხარისხის მუნიციპალური ახალგაზრდობის პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება, მუდმივი მონიტორინგი და გაუმჯობესება გამოიწვევს, ერთი მხრივ, უკვე დასახარჯი რესურსების ეფექტიანობის გაზრდას, მუნიციპალური პრაქტიკის გაუმჯობესებას და ადგილობრივ დონეზე გამოიღებს იმ ნაყოფს, რასაც ახალგაზრდობის სფერო ემსახურება. სწორედ ამ მიზნით, სსიპ ახალგაზრდობის სააგენტომ შეიმუშავა მუნიციპალური ახალგაზრდობის პოლიტიკის განვითარების პროგრამა, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ადგილობრივ დონეზე ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომებით და მტკიცებულებებზე დამყარებული ახალგაზრდობის პოლიტიკის შექმნას, განხორციელებასა და შეფასებას, სტანდარტის დადგენის, მონიტორინგის და პოლიტიკაში ჩართული აქტორების ინსტიტუციური გაძლიერების გზით

პროგრამის ამოცანებია: 

  • პროგრამაში მონაწილე მუნიციპალიტეტებში მიღებულია ხარისხიანი მუნიციპალური ახალგაზრდობის პოლიტიკის დოკუმენტები;
  • მუნიციპალურ ახალგაზრდობის პოლიტიკაში ჩართული აქტორების რესურსები და შესაძლებლობები გაძლიერებულია.
  • მუნიციპალური ახალგაზრდობის პოლიტიკის აქტუალობა გაზრდილია
  • მუნიციპალურ ახალგაზრდობის პოლიტიკაში ახალგაზრდებისა და სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა გაზრდილია

იმ მიზნით, რომ მუნიციპალიტეტებში ხორციელდებოდეს მაღალი ხარისხის ახალგაზრდობის პოლიტიკა, სააგენტოს დაგეგმილი აქვს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობით შეიმუშავოს მუნიციპალური ახალგაზრდობის პოლიტიკის სტანდარტი და შესაბამისი გზამკვლევი. 

2021 წელს შეირჩა 15 მუნიციპალიტეტი (ამბროლაური, ადიგენი, ბათუმი, ბაღდათი, გარდაბანი, დუშეთი, თეთრიწყარო, კასპი, ლაგოდეხი, საჩხერე, სენაკი, ხობი, ყვარელი, ჩოხატაური)  სადაც ჩატარდება ახალგაზრდების საჭიროებებისა და ინტერესების კვლევა, რომელიც გამოავლენს იმ უფლებრივ გამოწვევებს, რასაც შემდეგ ახლადმიღებული ახალგაზრდობის პოლიტიკა უპასუხებს. 

იმ მიზნით, რომ მუნიციპალიტეტებმა ეფექტურად უპასუხონ გამოწვევებს, მათი ინსტიტუციური გაძლიერების კუთხით შეიქმნება მასიური ღია ონლაინ კურსი ახალგაზრდობის პოლიტიკის შესახებ, რომელიც დაფარავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ხარისხიანი ახალგაზრდობის პოლიტიკა, საერთაშორისო პრაქტიკა, ახალგაზრდული საქმიანობა და სერვისები, ახალგაზრდული სივრცეები და ახალგაზრდების მონაწილეობა. ონლაინ კურსი ჩამოყალიბდება, როგორც მდგრადი ინტელექტუალური რესურსი, რომელიც სიღრმისეულ გამოცდილებას მისცემს ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდობის სფეროში მოქმედ აქტორებს. ონლაინ კურსთან ერთად სააგენტო მუშაობს ელ-ბიბლიოთეკის შემუშავებაზე, რომელიც თავს მოუყრის სხვადასხვა ლიტერატურას, კვლევებსა და პრაქტიკებს ახალგაზრდების მონაწილეობის შესახებ.

მუნიციპალიტეტები განხორციელებული კვლევის საფუძველზე შეიმუშავებენ ხარისხიან ახალგაზრდობის პოლიტიკას – სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას, რომლის მცირე ნაწილს ახალგაზრდობის სააგენტო დააფინანსებს. ახალგაზრდობის პოლიტიკის მისაღებად მუნიციპალური ახალგაზრდობის კოორდინატორები ჩაატარებენ საინფორმაციო შეხვედრებსა და მრგვალი მაგიდის შეხვედრებს, სადაც უზრუნველყოფენ ახალგაზრდების ხარისხიან მონაწილეობას. 

ახალგაზრდობის სააგენტო გეგმავს შეფასებისა და მონიტორინგის მოდელის შემუშავებას, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მუნიციპალიტეტსა და სამოქალაქო საზოგადოებას განგრძობითად შეაფასოს მუნიციპალური ახალგაზრდობის პოლიტიკის ხარისხი. აღნიშნულთან დაკავშირებით, ახალციხისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს ესტონური პრაქტიკის პილოტაჟი. რომლის შემდეგაც მოდელი დაიხვეწება და საბოლოო ფორმას მიიღებს.

პროგრამის ფარგლებში შედგა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელიც სააგენტოს მმართველ გუნდს მხარს უჭერს სხვადასხვა საფეხურების შესრულებაში. საკონსულტაციო გუნდში წარმოდგენილნი არიან: World Vision, Save the Children, Red Cross, საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია, ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალური საბჭო, მშვიდობისა და განვითარების აკადემია. 

პროგრამის ბოლოს შეიქმნება მდგრადი მექანიზმები, რომლის გამოყენებითაც მუნიციპალიტეტები შეძლებენ ავტონომიურად შექმნან, განახორციელონ და შეაფასონ ადამიანის უფლებებზე, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და პროგრესული ახალგაზრდობის პოლიტიკა და უზრუნველჰყონ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობა.

2020 წლის მოკლე ანგარიში:

2020 წლის მანძილზე დავიწყეთ თანამშრომლობა შემდეგ მუნიციპალიტეტებთან: ახალციხე, ზუგდიდი, მესტია, ოზურგეთი, ქობულეთი, ქუთაისი, ონი, დმანისი, გორი, ბოლნისი, თიანეთი, სიღნაღი, რუსთავი, ფოთი, ჩხოროწყუ, ბორჯომი, ახმეტა, რუსთავი.

ადგილობრივ თვითმმართველობებში გადამზადდა მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები;

ჩატარდა მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდების მდგომარეობისა და საჭიროებების კვლევა;

დაიწყო ახალგაზრდული პოლიტიკის შეფასებისა და მონიტორინგისთვის წინასწარ შემუშავებულ ფორმის (ესტონური მოდელი) დანერგვა;

მუშავდება მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი ახალგაზრდობის სტრატეგიის დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმები;

სააგენტოს მხრიდან ტექნიკით აღიჭურვა 11 მუნიციპალიტეტში მერიის მხარდაჭერით გამოყოფილი ახალგაზრდული სივრცეები.