ახალგაზრდობის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭო ევროპის საბჭოს რეკომენდაციით დაფუძვნდა და აერთიანებს 23 წევრს. საბჭოს წარმოადგენენ საქართველოს 12 რეგიონისა და თბილისის ახალგაზრდული ორგანიზაციების 22 წარმომადგენელი, ასევე საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაცითა ნაციონალური საბჭოს ქოლგა ორგანიზაციის ერთი ახალგაზრდა. მრჩევლთა საბჭოში საქმიანობა მოხალისეობრივია.

მიზნები:

ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს მიზანია კოორდინაციისა და თანამშრომლობის დამყარება ახალგაზრდულ სფეროში სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორს შორის. საბჭო კონსულტირებას უწევს ახალგაზრდობის სააგენტოს ახალგაზრდობასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხთან მიმართებით. ასევე, წარუდგენს სააგენტოს მოსაზრებებს, ინიციატივებსა და წინადადებებს პროგრამული პრიორიტეტების, მოსალოდნელი შედეგებისა და ბიუჯეტის შესახებ.

ამოცანები:

საბჭოს ამოცანას წარმოადგენს ხელი შეუწყოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. ასევე, საბჭოს სააგენტოს წარუდგენს ახალგაზრდობასთან დაკავშირებულ ზოგად ან სპეციფიურ საკითხების შესახებ მოსაზრებებს, ინიციატივებსა და წინადადებებს. საბჭო აქტიურად არის ჩართული ახალგაზრდობის სააგენტოს ახალგაზრდული პოლიტიკის შესაბამისი პროგრამების ეფექტურ შემუშავებაში.

მონაწილეობითი ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებისათვის ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭო არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების საჭიროებებისა და ინტერესების ლობირებას ეროვნულ დონეზე.

მარიკო კობახიძე