მიზანი

აა

Მიზანი: ერთიანი, მდგრადი და კოორდინირებული საერთაშორისო სტრატეგიული თანამშრომლობის განვითარება, ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის გზით.

left_bottom_02left_bottom_01
right_bottom_02right_bottom_01

Აღწერა: 

2021 წლების საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების ქვეპროგრამა წარმოადგენს და განსაზღვრავს სააგენტოს საერთაშორისო თანამშრომლობის ძირითად მიზნებს, ამოცანებს, პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და მათი განხორციელების მექანიზმებს.