საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი
სახელი, გვარი: ქეთევან ნუცუბიძე
თანამდებობა: სსიპ – ახალგაზრდობის სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის შტ/მოს. იურისტი
ელ. ფოსტა: [email protected]
ტელ: 2 300 203 (406)

left_bottom_02left_bottom_01
right_bottom_02right_bottom_01

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

ადმინისტრაციული საჩივარი – ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის 1-ლი ნაწილის პუნქტის მიხედვით, ადმინისტრაციული საჩივარი წარმოადგენს დაინტერესებული მხარის მიერ უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით წარდგენილ წერილობით მოთხოვნას, დარღვეული უფლების აღდგენის მიზნით, იმავე ან ქვემდგომი ორგანოს მიერ გამოცემული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის ბათილად გამოცხადების, შეცვლის ან ახალი ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ან ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ისეთი მოქმედების განხორციელების ან ისეთი მოქმედების განხორციელებისაგან თავის შეკავების შესახებ, რომელიც არ გულისხმობს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემას;