ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიის დანერგვა და მხარდაჭერა ახალგაზრდობის სააგენტოს საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. მიმართულება ეფუძნება ევროპულ გამოცდიელბაზე დაფუძებულ ხედვას და მუშაობს სპეციალურად განვითარებული სტარეტგიისა და სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. საქართველოში, ახალგაზრდული მუშაკის, როგორც პროფესიის დამკვიდრება, ჯერ საწყის ეტაპზეა. პროფესიის ინსტიტუციონალიზაცია გულისხმობს ახალგაზრდულ პოლიტიკაში მისთვის ლეგალური ადგილის დამკვიდრებას; პროფესიისთვის კონკრეტული როლის მინიჭებას, რომელიც შესაბამის ღირებულებებზე იქნება დაფუძნებული და საზოგადოებაში პროფესიის მიმართ რწმენისა და პატივისცემის დამკვიდრებას. ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუციონალიზაციის პროცესი ხელს უწყობს ახალაგზრდული საქმიანობის სფეროს განვითარებას სისტემაში ახალი კომპეტენტური ძალის დამკვიდრებით.

მიზნები:

ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა და ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიად ჩამოყალიბება.

ამოცანები:

– ახალგაზრდულ საქმიანობაში ჩართული პირების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, როგორც ადგილობრივ, ისე ეროვნულ დონეზე; -პროფესიის პოპულარიზაცია – საზოგადოებაში, ახლაგზრდული საქმიანობისა და ახალგაზრდული მუშაკის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება; პროფესიის მიმართ ნდობისა გაზრდა და მისი მნიშვნელობის აღიარება. – ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიად აღიარებისთვის საფუძვლის შექმნა (პროფესიული სტანდარტისა და აღიარების მექანიზმების შემუშავება); – ახალგაზრდული მუშაკებისა და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელმშემწყობი პლატფორმებისა და ინსტრუმენტების შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგები:

ხარისხიანი ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარება, რომელიც ხელს შეუწყობს:

  • ახალგაზრდების გაძლიერებას
  • მათში ახალი უნარების ათვისებასა და განვითარებას, როგორიცაა მაღალი თვითრწმენა და თვითშეფასება, საკუთარი ცხოვრების დაგეგმა, გარშემომყოფებთან ჯანსაღი ურთიერთობების ჩამოყალიბება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართ ინტერესის გაღვიძება და სხვა .
  • ახალგზარდებზე ორიენტირებული გარემოს შექმანს, რომელიც თითოეულ ახალგაზრდას საკუთარი პოტენციალისა და ძლიერი მხარეების წარმოჩენისა და განვითარების შესაძლებლობას მისცემს.
  • ახალაგზრდების საჭიროებებზე მორგებული მომსახურებების განვითარებას, რომელთა შექმნაში ახალგაზრები აქტიურად მონაწილეობენ. შედეგად კი ახალგაზრდებში:
  • გაიზრდება ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობა;
  • გაიზრდება განათლებისადი ინტერესი და განათლების ხარისხი;
  • შემცირდდება ასოციალური და კრიმინალური ქცევა;
  • გაიზრდება სამოქალაქო აქტივიზმი და სოციალური პასუხისმგებლობა

მჯერა და ვიცი, რომ ხარისხიან ახალგაზრდულ საქმიანობას, შეუძლია ინდივიდების გაძლიერება და ამით საზოგადოებისა და თემის განვითარება. იმისთვის რომ გვყავდეს მეტი კვალიფიციური ახალგაზრდული მუშაკი, აუცილებელია ახალგაზრდული საქმიანობის, როგორც პროფესიის ინსტიტუცონალიზაცია.

დეა აბულაძე
მიმართულების ხელმძღვანელი